Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego emushop.pl

Sklep internetowy emushop.pl, działający pod adresem www.emushop.pl, prowadzony przez Edytę Kanię, w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Edyta Kania EMU, ul. Zagaje 6, 30-437 Kraków, (NIP: 6792784516, REGON: 123106772), zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

 § 1

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Sklepie Internetowym emushop.pl – rozumie się przez to działający pod adresem www.emushop.pl sklep internetowy, prowadzony przez Edytę Kanię w ramach działalności gospodarczej pod firmą nazwą Edyta Kania EMU, ul. Zagaje 6, 30-437 Kraków, NIP: 6792784516, REGON: 123106772, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
 2. EMU – rozumie się przez to Edyta Kanię, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edyta Kania EMU, z siedzibą: ul.Zagaje 6, 30-437 Kraków, NIP: 6792784516, REGON: 123106772, e-mail kontakt(at)emushop.pl
 3. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu Internetowego emushop.pl.
 4. Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem lecz tylko wtedy gdy, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą ze Sklepu Internetowego emushop.pl.
 5. Towar – rozumie się przez to produkt prezentowany w Sklepie Internetowym emushop.pl.
 6. Formularzu Rejestracyjnym – rozumie się przez to elektroniczny formularz, dostępny
  pod adresem https://www.emushop.pl/pl/reg, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta
 7. Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego emushop.pl, za pomocą którego Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta
 8. Umowa sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EMU a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego emushop.pl.

  § 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego emushop.pl, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie Internetowym emushop.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego emushop.pl to:
 3. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 4. Dostęp do poczty elektronicznej
 5. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej
 6. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
 7. Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego emushop.pl. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego emushop.pl oraz znajdujących się w nim informacji do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego emushop.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej zgody EMU.
 9. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie Internetowym emushop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w Sklepie Internetowym emushop.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.
 11. Informacje o Towarach, prezentowane w Sklepie Internetowym emushop.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 § 3

REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym emushop.pl Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.emushop.pl/pl/reg podając następujące informacje:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • Hasło,
 • Adres w tym kod pocztowy oraz miejscowość,
 • Numer telefonu.

W trakcie rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego Klient może podać również dodatkowe informacje, w postaci:

 • Nazwy Firmy,
 • Numeru NIP.

Dokonując rejestracji Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego emushop.pl oraz wyrazić zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez EMU danych osobowych podanych w trakcie rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient zgodnie z § 12 ust 4 lit c ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, lecz wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta za pomocą, którego może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym emushop.pl.
 2. Klient może dokonać zmiany  podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia indywidualnego Profilu Klienta, Klient powinien przesłać na adres e-mail kontakt(at)emushop.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta. Składając prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta, należy podać: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem potwierdzenia zamiaru usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta, EMU podejmie kontakt telefoniczny. W trakcie rozmowy telefonicznej, EMU może celem dodatkowej weryfikacji nakierowanej na zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta zapytać o szczegółowe parametry Indywidualnego Profilu Klienta. Usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu oświadczenia woli przez Klienta w powyższym trybie.

  § 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. EMU zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego emushop.pl, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. O każdorazowym przypadku chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, informuje się na stronie emushop.pl.
 2. Do składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym emushop.pl uprawnieni są:
 3. Klienci  zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta
 4. Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
 5. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia przesyłki, wybranie rodzaju płatności, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” kończy procedurę składania zamówienia, co powoduje między innymi brak możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru.
 6. Klient nie zarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego towaru
  do koszyka, a następnie podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu i wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez EMU danych osobowych podanych wcześniej, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak też wybranie sposobu dostarczenia przesyłki i rodzaju płatności. Podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej emushop.pl prowadzi do utworzenia Indywidualnego Profilu Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. Przepis § 4 ust 3 stosuje się.
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z EMU.
 8. Po dokonaniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata” do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma, zawierająca niezbędne dane do przelewu.
 9. Po złożeniu zamówienia EMU nawiąże telefoniczny lub mailowy kontakt z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji albo odmowa przyjęcia zlecenia do realizacji odbywa się telefonicznie, EMU na początku rozmowy poinformuje Klienta o celu rozmowy, a ponadto poda identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę w imieniu której telefonuje.
 10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez EMU z Klientem w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. EMU podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. EMU może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn,
  a w szczególności gdy:
 12. zamówiony produkt nie jest dostępny;
 13. realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na awarię Sklepu Internetowego emushop.pl;
 14. dane podane przez Klienta są nieprawdzie;
 15. doszło do naruszenia Regulaminu.
 16. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, EMU poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie.

§ 5

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wyraźnego poinformowania Klienta przez EMU iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
 2. Klient akceptuje, iż przyjęcie zamówienia do realizacji przez EMU oznacza zawarcie Umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz EMU określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki zakupionego towaru.

§ 6

CENY TOWARÓW 

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wyraźnego poinformowania Klienta przez EMU iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w trybie, określonym w § 4 Regulaminu.

 § 7

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówione towary oraz koszty wysyłki może nastąpić formie:
 1. gotówkowej – za pobraniem pocztowym,
 2. bezgotówkowej – przelewem, wpłatą na rachunek bankowy EMU lub poprzez płatności elektroniczne (online). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 1. W przypadku Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.
 2. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego EMU.

§ 8

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

 1. Dostawa zamówionego towaru następuje w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek.
 2. W przypadku towarów znajdujących się w magazynie EMU wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku towarów nie znajdujących się w magazynie EMU, termin wysyłki towaru może się wydłużyć maksymalnie do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W sytuacji gdy EMU, nie będzie mógł wykonać umowy, z tego powodu,
  że przedmiot umowy nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. W sytuacji gdy EMU nie może wykonać przedmiotu umowy z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, EMU może zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, za tę samą cenę oraz informując Klienta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt EMU.
 6. Wysyłka towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony EMU.
 7. W przypadku wyboru formy płatności polegającej na rozliczeniu bezgotówkowym – przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy EMU, do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny, oraz kosztów wysyłki EMU wstrzyma wysyłkę zamówionego towaru.
 8. Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, za pośrednictwem którego Towar został dostarczony. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek.
 9. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjnie jest sporządzenie Protokołu Szkody, który powinien spełniać wymogi, określone w ustępie poprzednim. Tak sporządzony Protokół przy odbiorze przesyłki jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia:
 • Dostarczenia Towaru do tego Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej inną niż przewoźnik,
 • W przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • A gdy umowa sprzedaży dotyczy pozostałych umów – od dnia jej zawarcia.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku Umów, których przedmiotem są:
 2. Rzeczy wyprodukowane według specyfikacji i na indywidualne zamówienie Klienta
 3. Klient będący konsumentem swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail kontakt(at)emushop.pl, przed upływem określonego w ustępie pierwszym terminu.
 4. EMU udostępnia na swojej stronie internetowej (www.emushop.pl) formularze zawierające oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, EMU niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim EMU przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Z zastrzeżeniem ustępu 9, EMU, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Przy czym EMU dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że ten ostatni wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. EMU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że EMU wyraźnie oświadczyło, że samo odbierze rzecz od Klienta będącego konsumentem.
 10. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez EMU, wówczas EMU nie będzie zobowiązane do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient będący konsumentem, który odstąpił od Umowy sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar EMU lub przekazać go osobie upoważnionej przez EMU do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że EMU zaproponował, że sam odbierze przedmiotowy Towar. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 12. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt zapakowania i odesłania towaru do EMU. Zwracany towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości zwracany towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar powinien być zwrócony, wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży, na adres Edyta Kania EMU, ul. Z. Nałkowskiej 16 E, 30-399 Kraków.
 13. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. EMU jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedawanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna ona zawierać następujące informacje:
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
 4. datę i numer zamówienia,
 5. określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego towaru lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,
 6. przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady towaru, określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
 7. wskazanie czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Produkt objęty był gwarancją) czy też niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem, natomiast w przypadku Klienta czy dochodzi roszczenia z gwarancji czy z tytułu rękojmi sprzedaży,
 8. datę i podpis Klienta.
  1. Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany towaru lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie towaru), Klient zobowiązany jest przesłać towar wraz z reklamacją.
 9. Dane kontaktowe EMU do składania reklamacji: Edyta Kania EMU, ul. Z. Nałkowskiej 16 E, 30-399 Kraków lub na adres e-mail kontakt(at)emushop.pl. EMU jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  § 12

DANE OSOBOWE

 1. EMU działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że:
 2. Administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w § 3 ust 1 Regulaminu jest Edyta Kania EMU, ul. Zagaje 6, 30-437 Kraków, NIP: 6792784516, REGON: 123106772, e-mail kontakt(at)emushop.pl
 3. EMU przetwarza dane osobowe Klientów w celu oraz w zakresie niezbędnym do wykonania i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz, o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów). Ponadto EMU przetwarza dane osobowe Klientów w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących a to wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami powszechnie obowiązującymi, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Klientem umów.
 4. odbiorcą danych osobowych Klienta jest EMU;
 5. dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim, o którym mowa w § 3 ust 1 Regulaminu jedynie w takim zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy z Klientem, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się obsługą prawną lub zwłaszcza dochodzeniem należności powstałych z powodu nieuregulowania należności przez Klienta, poza tym dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych;
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez EMU oraz do ich poprawiania, aktualizowania lub żądania ich usunięcia.
 7. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w celu, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit b Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego emushop.pl a w dalszej kolejności niemożnością realizacji zamówienia.
 8. EMU jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Ponadto EMU, Edyta Kania działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) informuje, że:
 10. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie, w celu określonym w § 12 ust 1 lit b Regulaminu.
 11. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane od momentu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy i przez okres obowiązywania zawartej umowy, przez czas w którym przepisy powszechnie obowiązujące nakazują przechowywać dane np. do celów podatkowych lub przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej w warunkach tego Regulaminu umowy a w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów) do momentu odwołania tej zgody.
 12. Klient, którego dane osobowe dotyczą ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 13. Klient ma prawo żądania od Administratora udzielenia mu informacji czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce Klient uprawniony jest do uzyskania dostępu do nich, Klient ponadto ma prawo do następujących informacji:
 1. Celu przetwarzania danych osobowych
 2. Kategorii przetwarzanych odnośnych danych osobowych

                    iii.        O odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych. Administrator aktualnie nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 1. W miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 2. O prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 3. O prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

                   vii.        Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle

                  viii.        O ile miało to miejsce o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 Rozporządzenia oraz przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby której dane dotyczą

 1. W przypadku gdy dane osobowe Klienta są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ma prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 Rozporządzenia, związanych z przekazaniem

Ponadto Klient ma prawo żądać od Administratora dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które Klient zwróci się do Administratora, może być pobrana opłata w rozsądnej wysokości, ale wynikająca z kosztów administracyjnych. Jeżeli Klient zwróci się o informację dotyczącą jego danych osobowych drogą elektroniczną i jeżeli nie zostanie inaczej przez niego zaznaczone, wszelkie informacje w powyższym zakresie zostaną udzielone powszechnie stosowaną drogą elektroniczną (e-mail).

 1. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba której dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych. Administrator może wstrzymać się z niezwłocznym usunięciem tych danych gdy wynika to z innych przewidzianych prawem powszechnie obowiązujących przypadków, nakazujących zachowanie ww. danych osobowych, jak również gdy zachodzi potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
 1. Gdy Klient oświadczył, że kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
 2. Gdy okaże się, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Klient, którego dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

                    iii.        Gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, którego dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. Gdy Klient, którego dane dotyczą wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego dane dotyczą.
 1. Klient, ma prawo otrzymać dane osobowe od niego pochodzące, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w takim zakresie w jakim przekazał je do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód stawianych przez Administratora jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Klient, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych opartych na art. 6 ust 1 lit e lub f Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Ponadto jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. Jeżeli Klient, którego dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych w tym zakresie Administrator nie będzie mógł przetwarzać tych danych do takich celów.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust 1 Regulaminu jest dobrowolne, lecz informacje dotyczące danych osobowych Klienta są zgodnie z tym Regulaminem (§ 12 ust 2) warunkiem zawarcia umowy pomiędzy EMU a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego emushop.pl a w konsekwencji umożliwia realizację zamówienia złożonego przez Klienta.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EMU a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EMU a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EMU.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu EMU informuje
  na stronie internetowej Sklepu Internetowego emushop.pl. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed zmianą regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie  z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu Internetowego emushop.pl